MITiCampus_Logo_BlueGrey-on-white4.gif

http://oeit-sites.mit.edu/icampus/files/2012/02/MITiCampus_Logo_BlueGrey-on-white4.gif